Asystent Działu Księgowego Warszawa Śródmieście

Asystent Działu Księgowego Warszawa Śródmieście

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: BK 2002

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Wprowadzanie danych do programu finansowo-księgowego na podstawie dokumentów źródłowych, jak też z zastosowaniem programu WORK FLOW pod kierunkiem Młodszego Księgowego lub Kierownika Działu.
 • Wystawianie faktur oraz not księgowych.
 • Archiwizacja dokumentów.
 • Wsparcie działu księgowego w codziennych obowiązkach.
 • Wykonywanie zadań zgodnie z procedurami przyjętymi w dziale księgowym i zasadami panującymi w firmie.

Minimalne wymagania:

 • Student studiów ekonomicznych (preferowany kierunek: finanse i rachunkowość)
 • Podstawowa znajomość zasad rachunkowości.
 • Komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu oraz organizacji pracy własnej.
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności programu EXCEL będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w zespole samodzielnych księgowych pod nadzorem kierownika
 • Ciekawą pracę w innowacyjnej, stale rozwijanej firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz finansowanie kursów doszkalających
 • Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Więcej informacji o firmie znajdą Państwo na naszych stronach internetowych www.cdb.pl

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV  
z zaznaczeniem numeru ref. na adres email:

praca@cdb.pl

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie w CV lub w treści maila zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mariensztat 8, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 22 460-85-50, lub drogą elektroniczną: biuro@cdb.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne i w następujących celach:

 • art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – jesteśmy zobowiązani wypełnić obowiązki prawne określone w przepisach prawa pracy w związku z oceną Twojej kandydatury i nawiązaniem zatrudnienia. Musimy otrzymać od Ciebie dane przynajmniej w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli nawiążemy współpracę na podstawie innej umowy niż umowa o prace, oznacza to, że Twoje dane przetwarzamy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy, na Twoje żądanie,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda, jeśli Twoje CV lub inne dokumenty, które nam wysłałeś, zawierają więcej danych, niż wynika to z przepisów prawa pracy, lub jest potrzebne do zawarcia umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia;
 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO – Twoja zgoda, jeśli Twoje CV lub inne dokumenty, które nam wysłałeś, zawierają dane osobowe o szczególnej kategorii, m.in. informacje o stanie Twojego zdrowia, poglądach politycznych czy pochodzeniu etnicznym.

Podanie danych jest konieczne w celu dokonania oceny zgłoszonej kandydatury, z wyłączeniem danych podawanych przez Ciebie dobrowolnie, za Twoją zgodą.

Okres przetwarzania Twoich danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia rekrutacji, a w przypadku, gdy nie jest ona aktualnie prowadzona, nie dłużej niż 1 rok od momentu wysłania CV. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, w której aktualnie bierzesz udział.

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe przekazujemy:

 • naszym pracownikom lub współpracownikom biorącym udział w procesie rekrutacji,
 • podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie: dostawcom usług związanych z obsługą i utrzymaniem naszego serwera poczty elektronicznej,
 • innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Konsekwencja niepodania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy1 jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

1art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.2369).