Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

O CRBR

Od 13 października 2019 r. zaczął obowiązywać tzw. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Są w nim gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią i pośrednią kontrolę nad spółką.
W celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego danej spółki należy sprawdzić w pierwszej kolejności czy występują osoby fizyczne, które posiadają powyżej 25 proc. udziałów / akcji / praw głosu w danej spółce (bezpośrednio lub pośrednio przez inne spółki).

Terminy

Zgodnie z ustawą, spółki mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r.

Podmioty objęte obowiązkiem

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji jest zobowiązana większość polskich spółek prawa handlowego. Są to spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych. Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru BR obejmują m. in. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania zgłaszającego

Dane jakie należy zgłosić do CRBR

• Dane identyfikacyjne spółki: nazwa(firmy), forma organizacyjna, siedziba, numer w KRS, NIP
• Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL albo data urodzenia ( w przypadku nie posiadania nr PESEL), informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.
Ważne jest, że dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawiona do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.

Zgłoszenie do CRBR składa się w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr .

Trzeba zwrócić uwagę czy zgłoszone dane odpowiadają rzeczywistości. Zgłoszenie – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji.

Odpowiedzialność

Podsumowując, należy pamiętać, że zgłaszane informacje składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Natomiast niedopełnienie obowiązku zgłoszenia danych w terminie zagraża karą pieniężną do 1 mln PLN.