Obowiązki raportowania do NBP dla firm

Obowiązki raportowania do NBP dla firm

Obowiązki raportowania ciążą na:

a. firmach inwestycyjnych
b. kantorach
c. osobach fizycznych
d. innych podmiotach

Obowiązki pojawiają się po przekroczeniu progów, jeśli:

a. aktywa i/lub pasywa brane pod uwagę (patrz pkt 3 poniżej) przekraczają próg 10 mln zł lub 300 mln zł (zależnie od przekroczonego progu są wypełniane inne formularze i w innych interwałach ) – Ważne: o przekroczeniu progu mówimy, kiedy suma wszystkich pozycji aktywów i pasywów łącznie przekroczy próg kwotowy
b. jeśli firma nie przekroczyła progów pkt 1 powyżej, ale jej zobowiązania kredytowe, pożyczkowe lub leasingowe wobec firm nie będących rezydentami podatkowymi w Polsce przekraczają 3 mln zł
c. jeśli firma nie przekroczyła progów pkt 1 powyżej, ale jej aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą przekraczają na koniec roku 3 mln zł

Pozycje aktywów i pasywów brane pod uwagę przy ustalaniu progu raportowania:

 1. Rachunki bieżące i depozyty posiadane u nierezydenta.
 2. Pożyczki udzielone nierezydentom i należności od nierezydentów z tytułu najmu/dzierżawy.
 3. Posiadane za granicą nieruchomości.
 4. Posiadane udziały kapitałowe w nierezydentach.
 5. Pozostałe aktywa finansowe związane z nierezydentami.
 6. Należności handlowe od nierezydentów oraz wpłacone nierezydentom zaliczki.
 7. Należności od nierezydentów z tytułu sprzedanych im papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu przez nierezydenta.
 8. Posiadane przez rezydenta instrumenty pochodne.
 9. Posiadane przez rezydenta instrumenty dłużne wyemitowane przez nierezydenta.
 10. Kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów, oraz zobowiązania leasingowe.
 11. Zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu sprzedaży im papierów wartościowych z przyrzeczonym odkupem od nich
 12. Zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz otrzymane od nich zaliczki.
 13. Pozostałe zobowiązania finansowe wobec nierezydentów.
 14. Wyemitowane przez rezydenta instrumenty dłużne będące w posiadaniu nierezydenta.
 15. Wartość kapitałów posiadanych przez nierezydenta w rezydencie (a w przypadku oddziałów – niepodzielone zyski)

Zależnie od tego, jaki próg został przekroczony i, jakie pozycje aktywów lub pasywów są aktywne (tzn. większe od zera) należy w różnych interwałach (miesięczny/kwartalny) wypełniać różne druki NBP.

Kontakt z CDB

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w określeniu czy podlegają Państwo obowiązkowi raportowania do NBP prosimy o kontakt z naszym biurem: biuro@cdb.pl, 22 460 85 50.

Źródło:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej