Specjalista ds. Kadr i Płac
Warszawa, Śródmieście

Specjalista ds. Kadr i Płac <br> Warszawa, Śródmieście

Opis Stanowiska (nr referencyjny BK 1904):

 • Przygotowywanie dokumentów kadrowych (umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, kar porządkowych itp.).
 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników (wieloskładnikowy system wynagradzania pracowników).
 • Naliczanie wynagrodzeń dla osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, rozliczanie zwolnień lekarskich.
 • Przygotowywanie ZUS Z-3, ZUS RP-7.
 • Obsługa zajęć wynagrodzeń, dodatkowych potrąceń na listach płac.
 • Współpraca z instytucjami podatkowymi oraz ubezpieczeniowymi.
 • Przygotowywanie okresowych raportów, statystyk, zestawień.

Wymagania:

 • Min. 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Specjalisty ds. Kadr i Płac (doświadczenie w biurze rachunkowym mile widziane).
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności zasad naliczania wynagrodzeń i ekwiwalentów urlopowych oraz ustalania podstaw wymiaru zasiłków chorobowych.
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności programu EXCEL oraz programu Symfonia Kadry i Płace.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Mile widziane doświadczenie w rozliczaniu równoważnego czasu pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 • Skrupulatność, terminowość, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Profesjonalne środowisko pracy, promujące zaangażowanie i kreatywność.
 • Uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opiekę medyczną.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

Kompleksowe, wysokiej jakości i efektywne prowadzenie spraw kadrowo – płacowych Klientów naszej firmy, doradztwo z zakresu kadr i płac dla Klientów.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: praca@cdb.pl.

O firmie:

Centrum Doradztwa Biznesowego sp. z o.o. specjalizuje się w obsłudze sektora średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania finansami, controllingu oraz w profesjonalnej obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie w CV lub w treści maila zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Mariensztat 8, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 22 460 85 50, lub drogą elektroniczną: biuro@cdb.pl.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: odo@abc.pl.

 Cel i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne i w następujących celach:

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – jesteśmy zobowiązani wypełnić obowiązki prawne określone w przepisach prawa pracy1 w związku z oceną Twojej kandydatury i nawiązaniem zatrudnienia. Musimy otrzymać od Ciebie dane przynajmniej w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli nawiążemy współpracę na podstawie innej umowy niż umowa o prace, oznacza to, że Twoje dane przetwarzamy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy, na Twoje żądanie,

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda, jeśli Twoje CV lub inne dokumenty, które nam wysłałeś, zawierają więcej danych, niż wynika to z przepisów prawa pracy1), lub jest potrzebne do zawarcia umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia;

art. 9 ust. 2 lit. a RODO – Twoja zgoda, jeśli Twoje CV lub inne dokumenty, które nam wysłałeś, zawierają dane osobowe o szczególnej kategorii, m.in. informacje o stanie Twojego zdrowia, poglądach politycznych czy pochodzeniu etnicznym,

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, które będą przeprowadzane przez nas w przyszłości. Podanie danych jest konieczne w celu dokonania oceny zgłoszonej kandydatury, z wyłączeniem danych podawanych przez Ciebie dobrowolnie, za Twoją zgodą.

 Okres przetwarzania Twoich danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia rekrutacji, a w przypadku, gdy nie jest ona aktualnie prowadzona, nie dłużej niż 1 rok od momentu wysłania CV. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, w której aktualnie bierzesz udział.

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe przekazujemy:  naszym pracownikom lub współpracownikom biorącym udział w procesie rekrutacji,  podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie: dostawcom usług związanych z obsługą i utrzymaniem naszego serwera poczty elektronicznej i agencjom rekrutacyjnym,  innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Konsekwencja niepodania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy1 jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

1)art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.2369).