Tarcza finansowa PFR 2.0 – nabór wniosków do 28.02.2021

Tarcza finansowa PFR 2.0 – nabór wniosków do 28.02.2021

DLA KOGO

PFR 2.0 dotyczy wyłącznie firm, które łącznie spełniają poniższe kryteria (wybrane kluczowe, wszystkie kryteria znajdują się w Regulaminie par. 11):

  1. Spadek obrotów o minimum 30% okresie od 1 kwietnia  2020 do 31 grudnia 2020. lub 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.
  2. Zatrudnianie minimum 1 pracownika na umowę o pracę, na dzień 31.12.2019 lub 31.07.2020.
  3. Posiadanie wpisanego co najmniej 1 z 45 wskazanych kodów PKD (pełna lista na końcu materiału) w 3 datach: 31.12.2019, 31.12.2020 oraz w dniu składania wniosku (w każdej dacie może być to inny PKD i nie musi być to kod wiodący)
  4. Nie posiadanie zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 31 grudnia 2020 roku lub na dzień złożenia Wniosku (rozłożenie na raty lub odroczenie zobowiązań publicznoprawnych nie jest uważane za zaległość).
Warunki szczegółowe dotyczące Mikrofirm
Mikrofirma: 1-9 pracowników (wg definicji zatrudnienia PFR, co do zasady tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mogą być ułamkowe części etatu) oraz obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro.
Warunki podstawowe:
a. PKD firmy to jedno z 45 wskazanych w Programie (lista na końcu materiału), w 3 datach tj. 31.12.2019, 31.12.2020 oraz w dniu składania wniosku
b. od 1 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020. lub 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.
Kwota:
Zależna od liczby pracowników na dzień 30.09.2020 (wg definicji pracownika PFR, rozumiane szeroko również osoby zatrudnione na umowach zlecenie) i wysokości spadku obrotów – od 18 tys. zł do 324 tys. zł
Pomoc:
Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:
a. utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
b. utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r
Warunki szczegółowe dotyczące firm MŚP
MŚP: 10-49 pracowników (wg definicji zatrudnienia PFR, co do zasady tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mogą być ułamkowe części etatu) oraz obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro.
Warunki podstawowe:
a. PKD firmy to jedno z 45 wskazanych w Programie (lista na końcu materiału), w 3 datach tj. 31.12.2019, 31.12.2020 oraz w dniu składania wniosku
b. Spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19 w okresie od 1 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020. lub 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.
c. Prognozowana jest strata brutto za okres 1 listopada 2020 do 31 marca 2021
Kwota:
Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł. Kwota subwencji może pokryć:
a. Do 70% prognozowanych kosztów stałych, czyli straty brutto za okres od 1 listopada 2020 do 31 marca 2021 (definicja kosztów stałych zawarta jest w Regulaminie PFR na str. 6, wg naszej interpretacji należy to rozumieć następująco: Koszty stałe to strata brutto za wskazany okres liczona wg wzoru:
wynik z działalności operacyjnej – koszty finansowe + przychody finansowe + rezerwy(odpisy) na utratę wartości aktywów + uzyskana pomoc publiczna z innych źródeł (w tym oczekiwana)
b. Maksymalna kwota zależy od ilości zatrudnionych na dzień 30.09.2020 (rozumiane szeroko, również osoby zatrudnione na umowach zlecenia, kosztów stałych, wielkości pomocy otrzymanej w ramach tarczy PFR 1.0 i nigdy nie może przekroczyć 3,5 mln zł
Pomoc:
Subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:
a. Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.
b. Rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie.
c. Przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

Termin składania wniosków (wyłącznie przez bankowość elektroniczną):
Do 28 luty 2021 r
.

PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0

17.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.ZPozostałe drukowanie
18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.ZIntroligatorstwo i podobne usługi
49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.ZSprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
74.20.ZDziałalność fotograficzna
77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.ADziałalność agentów turystycznych
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.11.BDziałalność pośredników turystycznych
79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.BDziałalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.DDziałalność paramedyczna
90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
91.02.ZDziałalność muzeów
93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.ADziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej