Tarcza finansowa PFR 2.0

Tarcza finansowa PFR 2.0

Podstawowe założenia

Termin składania wniosków

styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie Komisji Europejskiej)

  Mikrofirma
1-9 pracowników (wg definicji PFR*)  oraz obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro.
WarunekPKD firmy to jedno z 38 wskazanych w Programie (lista na końcu materiału)Spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19 w okresie 04-12 lub 10-12 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.
KwotaZależna od liczby pracowników i spadku obrotów, od 18 tys. zł do 324 tys. zł
PomocSubwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.
  MŚP
10-49 pracowników (wg definicji PFR*)  oraz obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro.
WarunekPKD firmy to jedno z 38 wskazanych w Programie (lista na końcu materiału)Spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19 w okresie 04-12 lub 10-12 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.Prognozowana jest strata brutto za okres 11 2020-04 2021
KwotaMaksymalna kwota subwencji  to 3,5 mln zł. Kwota subwencji jest sumą: prognozowanych kosztów stałychkosztów stałych poniesionych w określonym okresie pomniejszonych o sumę kosztów pokrytych z innych środków pomocowych, ubezpieczeń itd. Kwota subwencji nie może przekraczać: liczba etatów x 72 tys. złKwota subwencji może pokryć 70% straty brutto za okres 11 2020-04 2021.
PomocSubwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.Rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie.Przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

* Definicja pracownika na potrzeby określenia statusu przedsiębiorcy

  1. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
  2. Pracownicy, którzy biorą udział przy wyliczeniu statusu mikrofirmy/MŚP, muszą być zgłoszeni do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, na dzień 31 grudnia 2019 r.
  3. Sposób przeliczania liczby pracowników na potrzeby ustalenia, czy przedsiębiorca mieści się w limicie zatrudnienia przewidzianym dla mikrofirmy/MŚP odbywa się poprzez sumowanie poszczególnych etatów (lub ich ułamkowych części), a nie poprzez sumowanie liczby osób (np. pracodawca zatrudnia 16 osób każda na 0,5 etatu – taki przedsiębiorca w przeliczeniu na etaty zatrudnia 8 osób a więc jest mikrofirmą – w przeliczeniu na osoby zatrudnia 16 osób).

PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Źródło informacji: https://pfrsa.pl/aktualnosci/w-styczniu-ruszy-tarcza-finansowa-pfr-20-35-mld-zl-na-pomoc-dla-firm-poszkodowanych-podczas-drugiej-fali-covid-19.html