Wpis do CRBR tylko do 13.07.2020

Wpis do CRBR tylko do 13.07.2020

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, spółki mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych. Termin na ww. zgłoszenie został przedłużony do 13 lipca 2020 r.

Należy pamiętać, że zgłaszane informacje składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Natomiast niedopełnienie obowiązku zgłoszenia danych w terminie będzie zagrożone karą pieniężną do 1 mln PLN.

Informacje ogólne o CRBR

Od 13 października 2019 r. zaczął obowiązywać tzw. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią i pośrednią kontrolę nad spółką.

W celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego danej spółki należy sprawdzić w pierwszej kolejności czy występują osoby fizyczne, które posiadają co najmniej 25 proc. udziałów / akcji / praw głosu w danej spółce (bezpośrednio lub pośrednio przez inne spółki).

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji jest zobowiązana większość polskich spółek prawa handlowego: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych. Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru BR obejmują m. in. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania zgłaszającego

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawiona do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.

Zgłoszone dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji.