Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 1. Administrator
 2. Proces przetwarzania danych osobowych
 3. Postanowienia końcowe

 1. Administrator

  Administratorem strony internetowej oraz administratorem danych osobowych użytkowników strony, tj.:

  1. osób komunikujących się na dane kontaktowe podane na stronie,
  2. osób zamierzające nawiązać z nami współpracę,
  3. osób komunikujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego,

  jest Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177962, posiadająca numer NIP: 5252280504, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000 zł, dalej: my.

 2. Proces przetwarzania danych osobowych

  Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:

  1. Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych,
  2. Odbiorcy danych osobowych,
  3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych,
  5. Konsekwencje niepodania danych osobowych,
  1. Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych
   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych lub prawnie uzasadniony interes administratoraOkres przechowywania danych osobowych
   1) Osoby komunikujące się z nami na dane kontaktowe podane na stronie
   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   tj. nasz prawnie uzasadniony interes wyrażający się w prowadzeniu z Tobą komunikacji, w tym udzielaniu Ci odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a także – w razie potrzeby – podejmowaniu innych działań zgodnie z Twoją prośbą
   Do momentu załatwienia sprawy w związku z otrzymanym przez nas zapytaniem lub zakończenia podejmowania działań zgodnie z Twoim życzeniem
   2) Osoby zamierzające nawiązać z nami współpracę
   Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   tj. podjęcie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy o współpracy, której jesteś stroną
   Do momentu wykonania umowy lub negatywnego zakończenia procesu negocjacji przed jej zawarciem
   3) Osoby komunikujące się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego
   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   tj. nasz prawnie uzasadniony interes wyrażający się w prowadzeniu komunikacji z Tobą jako użytkownikiem strony, w tym udzielaniu odpowiedzi na wysyłane do nas zapytania, a także – w razie potrzeby – podejmowaniu innych działań zgodnie z Twoją prośbą
   Do momentu załatwienia sprawy w związku z otrzymanym przez nas zapytaniem lub zakończenia podejmowania działań zgodnie z Twoim życzeniem
   4) Wszyscy interesariusze
   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu przysługujących nam roszczeń cywilnoprawnych, w tym naprawienia poniesionej szkody, oraz obronie przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami
   Do momentu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
  2. Odbiorcy danych osobowych

   Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, którzy zajmują się obsługą naszej strony internetowej i muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie.

   Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, np.:

   1. administrowanie zasobami informatycznymi, w tym pocztą elektroniczną i stroną internetową, i ich utrzymanie,
   2. obsługa prawna.

   W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lub innych instrumentów prawnych, które podlegają prawu Unii Europejskiej.

   W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to przede wszystkim:

   1. sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu podjęcia działań zgodnie z otrzymanym zapytaniem,
   2. usług kurierskich i pocztowych.
  3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy jednak korzystać z rozwiązań dostawców usług informatycznych, których serwery znajdują się poza tym obszarem. W takim wypadku zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych za pomocą instrumentów określonych w RODO, m.in. standardowe klauzule umowne, Privacy Shield. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane na naszej stronie.

  4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom strony przysługują następujące uprawnienia:

   UprawnieniePodstawa prawna przetwarzania
   zawarcie i wykonanie umowy
   (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   prawnie uzasadniony interes administratora
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   prawo dostępu do treści swoich danych osobowychTAKTAK
   prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowychTAKTAK
   prawo przeniesienia danych osobowychTAKNIE
   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowychNIETAK
   prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowychTAKTAK
  5. Konsekwencje niepodania danych osobowych
   Podstawa prawna przetwarzaniaKonsekwencje niepodania danych osobowych
   zawarcie i wykonanie umowy
   (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy;
   brak podania danych uniemożliwia jej zawarcie
   prawnie uzasadniony interes administratora
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   Podanie danych w celach komunikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania
 3. Postanowienia końcowe

  Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

  Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: biuro@cdb.pl, telefonicznie pod numer +48 22 460 85 50 lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.

[data wejścia w życie: 15.10.2019]