Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019r. obowiązuje tzw. Biała lista podatników VAT, zawierająca informacje dotyczące statusu podatnika oraz numeru rachunku bankowego.

Zgodnie z Ustawami (Ustawa o podatku od towarów i usług, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) każdy podatnik przed dokonaniem zapłaty za fakturę, powinien sprawdzić czy dany numer konta kontrahenta znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista). Wysłanie przelewu na inny rachunek niż znajdujący się na białej liście może spowodować od stycznia 2020 r poniższe konsekwencje:

1)      Solidarną odpowiedzialność za zobowiązania z tyt. VAT ze swoim dostawcą,

2)      Nie uznanie części płatności za koszty uzyskania przychodu.

Aby uniknąć jakiekolwiek odpowiedzialności, o której mowa w punktach 1 i 2 powyżej należy w ciągu trzech dni od dokonania przelewu na rachunek spoza białej listy zgłosić ten fakt do właściwego urzędu skarbowego (lub dokonać płatności metodą split payment, aby zdjąć z siebie konsekwencję opisaną w punkcie 1 powyżej).

Ustawodawca od stycznia 2020 r. przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie powyższego. Rekomendujemy sprawdzać od tego momentu na jakie rachunki dokonuje się płatności i informowanie US jeśli dokonywane są na rachunek inny niż z białej listy.