Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa

Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej powstaje, gdy suma dochodów osoby fizycznej z określonych źródeł (Ustawa o Podatku Dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 Rozdział 6 a „Danina solidarnościowa”, dalej Ustawa), po ich zmniejszeniu o odliczenia np. składki na ubezpieczenie społeczne, przekracza 1.000.000 zł.

  • Danina solidarnościowa wynosi 4% podstawy jej obliczenia.

Wzór na skalkulowanie podstawy obliczenia daniny:

Suma dochodów z określonych w Ustawie źródeł – kwoty pomniejszające wskazane w Ustawie – 1 000 000 zł = podstawa obliczenia daniny solidarnościowej.

  • Źródła dochodów, które sumuje się w celu ustalenia konieczności zapłaty daniny solidarnościowej to (zwracamy uwagę, że jest to uproszczenie szczegółowych zapisów Ustawy):

dochody opodatkowane wg skali podatkowej+ dochody opodatkowane liniowo+ dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej  + dochody odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych itd.

Obejmuje to sumowanie dochodów zawartych w rozliczeniach:

 PIT-40A, PIT-36 oraz PIT 36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC

  • Osoby fizyczne zobowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej, składają deklarację o jej wysokości (formularz DSF-1) oraz uiszczają wyliczony podatek do 30.04.