PPK dla przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 19 pracowników

PPK dla przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 19 pracowników
 1. Od 1 stycznia 2021 r. do Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej PPK) muszą przystąpić również firmy zatrudniające od 1 do 19 osób.
 • PPK, jest to powszechny i dobrowolny program długoterminowego oszczędzania przez pracowników, współfinansowanym przez Pracodawców, Pracowników, Państwo.

Osoby, które ukończyły 18 lat, a nie ukończyły 55, muszą zostać zgłoszone do PPK, jeżeli nie złożą rezygnacji z przystąpienia do Programu. Uczestnictwo w PPK  jest dobrowolne dla osób zatrudnionych. Wzór rezygnacji znajduje się tutaj: https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html.

Pracownika, który ukończył 55 lat nie trzeba zgłaszać do PPK. Natomiast może on sam złożyć wniosek do pracodawcy o przystąpienie do programu. W takiej sytuacji należy zastosować się do prośby pracownika. Pracownicy, którzy ukończyli 70 r. ż. nie mogą przystąpić do PPK.

Do PPK należy zgłosić osoby, które są zatrudnione na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej i innej umowy o świadczenie usług, z której dla pracodawcy wynika obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika, którego okres zatrudnienia wynosi 90 dni.

 • Obowiązki pracodawcy
 • wybór instytucji finansowej, poglądowa lista znajduje się np. tutaj: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html
 • najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r. zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową
 • najpóźniej do 10 maja 2021 r. zawarcie umowy o prowadzenie PPK z instytucją finansową z którą została zawarta umowa o zarządzanie
 • zebranie informacji o pracownikach, niezbędnych do zawarcia umowy o prowadzenie PPK
  i przekazanie ich do wybranej instytucji finansowej (z praktyki wynika, że formularze do zebrania informacji przedsiębiorca otrzymuje od wybranej przez siebie instytucji finansowej).
 1. Finansowanie wpłat na PPK
 2. z pensji pracownika (2% wynagrodzenia brutto – liczone od wszystkich składników, które wchodzą do podstawy kalkulowania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (np. karty sportowe, premie itd.). Dodatkowa, dobrowolna wpłata ze strony pracownika może wynieść do 2% jego wynagrodzenia),
 3. od pracodawcy (1,5% wynagrodzenia brutto. Liczone od wszystkich składników, które wchodzą do podstawy kalkulowania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (np. karty sportowe, premie itd.) Dodatkowa (dobrowolna) – do 2,5% wynagrodzenia pracownika z możliwością jej zróżnicowania, np. według stażu pracy),
 4. od Państwa (jednorazowa składka powitalna ze budżetu państwa – 250 zł oraz dopłata roczna – 240 zł co rok).
 • Przedsiębiorcy nie muszą wprowadzać PPK, przede wszystkim kiedy:
 • Są mikroprzedsiębiorcami* i wszystkie osoby zatrudnione odmówią udziału w PPK.
 • Są osobami fizycznymi zatrudniającymi, w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą, inne osoby fizyczne (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową)
 • Są osobami samozatrudnionymi i nie zatrudniają innych osób.

* mikroprzedsiebiorca: Definicję mikroprzedsiębiorcy zawarto w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. 2019 poz. 1292 ze zm.). Zgodnie z tą definicją mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. W myśl art. 7 ust. 3 prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających m.in. na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego”

 • Dodatkowe informacje
 • Koszty prowadzenia PPK stanowią koszty uzyskania przychodu.
 • Wpłata podstawowa do PPK jest elementem wynagrodzenia, od którego nie są naliczane składki na ubezpieczenie społeczne
 • Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – Dz.U. 2018 poz. 2215 ze zm.
 • Źródło: www.mojeppk.pl