Rozliczenie wsteczne straty za 2020 r.

Rozliczenie wsteczne straty za 2020 r.

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej* jest możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. z powodu pandemii COVID-19, od dochodu uzyskanego w 2019 r. (uwzględnione w art. 38f  Ustawy o CIT).

Dotyczy przedsiębiorców, którzy:

Ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1.01.2020 r., a zakończy się po 31.12.2019 r., lub rozpoczął się po 31.12.2019 r., ale przed 1.01.2021 r.

Uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa powyżej, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ten rok

Wyjaśnienie

W przypadku firm, które mają rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, strata oraz spadek przychodów powinny zostać odnotowane w roku 2020 w stosunku do 2019.

Osoby prawne spełniające powyższe warunki mogą jednorazowo obniżyć o wysokość powyższej  straty,  dochód za 2019 r. lub rok kończący się w 2020 r. – nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł.

W tym celu należy złożyć korektę deklaracji CIT za 2019 rok lub rok kończący się w 2020.

* Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2020 r., wprowadza możliwość odliczenia straty podatkowej wstecz