Wsparcie w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej” nadal dostępne

Wsparcie w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej” nadal dostępne

Przedsiębiorcy mogą nadal skorzystać z dofinansowań do kosztów prowadzonej działalności w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej”.

CDB przez cały czas trwania stanu epidemii aktywnie wspiera swoich Klientów w pozyskiwaniu dostępnych środków finansowych z kolejnych edycji tzw. tarczy anty-covidowej .  Współpracujący z nami przedsiębiorcy otrzymali już kilkanaście milionów złotych dofinansowań, w postaci wypłaty środków lub umorzeń  wybranych zobowiązań publicznoprawnych.

Dzięki temu, w większości przypadków, uniknęli kłopotów z płynnością finansową, utrzymali zatrudnienie pracowników i aktualnie, po zniesieniu ograniczeń, mogli wznowić 100% swojej działalności.

Gdyby Państwo potrzebowali wsparcia w analizie kwalifikowalności do dostępnych programów i/lub w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji – zachęcamy do kontaktu.

Na dzień dzisiejszy (tj.16.07.2020) nadal aktywne programy pomocowe to m.in.:

  • Subwencja PFR | program dostępny tylko do końca lipca br. lub wyczerpania środków

Po spełnieniu określonych w Regulaminie PFR kryteriów, przedsiębiorca może otrzymać subwencję wysokości:.

1.  Mikrofirmy mogą otrzymać maksymalne dofinansowanie 324 tys. 

2.  MŚP maksymalnie  3,5 mln złotych

W obydwu przypadkach do 75% może zostać umorzone.

Przedsiębiorstwo może zakwalifikować się do pomocy tylko jeżeli spełnia  określone w  Regulaminie PFR (oraz Ustawie) wymogi oraz zatrudniał na 31 grudnia 2019 r. na umowę o pracę minimum 1 osobę.

  • Wojewódzki Urząd Pracy | nabór otwarty

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem (art.15gg) – maksymalna kwota dofinansowania wynagrodzeń dla jednego pracownika to połowa jego wynagrodzenia nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju.

  • Powiatowy Urząd Pracy | nabór otwarty

Pożyczka  max. do 5 tys. zł z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) podlegająca w całości umorzeniu po spełnieniu przewidzianych warunków.

Z pożyczki 5 tys. może skorzystać firma która zgodnie z przepisami kwalifikuje się jako  mikroprzedsiębiorca i prowadziła działalność przed 1 kwietnia 2020 r.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb)

Po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie przedsiębiorca może nawet otrzymać max 6 900 zł na każdego zatrudnionego pracownika bez konieczności zwrotu otrzymanych środków.

W powyższym tekście wskazaliśmy ramowe zasady otrzymania danego wsparcia. O kwalifikowaniu się firmy do możliwości skorzystania z wybranej pomocy oraz jej zakresu decyduje szczegółowa analiza status quo danego przedsiębiorcy (np. skorzystanie już z jednej z dostępnych form pomocy, może uniemożliwić złożenie kolejnego wniosku bądź pomoc nie będzie możliwa w pełnym zakresie).