Wykreślenie z rejestru podatnika VAT

Wykreślenie z rejestru podatnika VAT

Przyczyny wykreślenia z rejestru VAT

Przepisy określają przypadki, w których naczelnik urzędu skarbowego wykreśla podatnika z rejestru VAT. W przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji urząd skarbowy może dokonać wykreślenia bez informowania o tym podatnika.

 • podatnik nie istnieje,
 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są nieprawdziwe,
 • podatnik ani jego pełnomocnik nie stawiają się na wezwania administracji skarbowej,
 • urząd nie może skontaktować się z podatnikiem ani jego pełnomocnikiem mimo udokumentowanych prób,
 • przypuszczenia o prowadzeniu przez podatnika działań z zamiarem dokonania wyłudzeń podatkowych,
 • orzeczenie sądowe wobec tego podatnika o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zawieszenie przez podatnika wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
 • nie złożenie deklaracji za 3 kolejne miesiące lub za kwartał,
 • składanie przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały tzw. zerowych deklaracji, w których nie wykazani sprzedaży ani nabycia,
 • wystawianie tzw. pustych faktur – dokumentowanie czynności, które nie zostały dokonane,
 • podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy przypuszczać, że jego kontrahenci uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Warunki przywrócenia do rejestru VAT

Jeśli spółka została wykreślona z VAT z urzędu, można ją zarejestrować ponownie poprzez złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, do którego należy dołączyć:

– formularz NIP-8,

– dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do lokalu zgłoszonego w KRS,

– oświadczenie na czym polegać będzie działalność i gdzie jest wykonywana.

Jeżeli spółka nie posiada tytułu prawnego do lokalu (umowy najmu, akt zakupu lokalu) urząd może nie wyrazić zgody na ponowną rejestrację do VAT.

Czym jest VAT?

Jednym z obowiązków podatników VAT jest prowadzenie ewidencji. Ewidencja VAT to rejestr sprzedaży i zakupu VAT. Dzięki ewidencjonowaniu sprzedaży, przedsiębiorca wylicza i kwotę należnego podatku od towarów i usług. Rejestr zakupów pozwala ustalić wysokość podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym, który w następnym kroku może zmniejszyć wysokość podatku do zapłaty. Kwoty podatku wykazane w ewidencji VAT stają się podstawą do przygotowania miesięcznej lub kwartalnej deklaracji.

Jako przedsiębiorca masz co do zasady obowiązek zarejestrowania się do VAT. Nie jest to jednak konieczne w podanych niżej przypadkach:

– gdy twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie – przysługuje ci zwolnienie podmiotowe

– gdy sprzedaż dotyczy wyłącznie towarów i usług zwolnionych z VAT- zwolnienie przedmiotowe.

źródło: opracowanie własne